Gedragscode

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers YMCA Zutphen

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige medewerkers en
deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op
schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer
een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte
grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Er is echter wel één
heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen
(jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!
Tevens is het van belang dat er duidelijke regels zijn omtrent het gebruik en bezit van
alcoholhoudende dranken en/of drugs op locaties van de vereniging of tijdens activiteiten van de
vereniging.

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld.
De gedragscode bestaat uit drie delen:

1. regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én
vrijwilligers;

2. de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het
tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd;

3. regels die duidelijkheid verschaffen over het gebruik van alcohol en/of drugs.
Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen.
Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

1. De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:

1. De (vrijwillige) medewerker moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de
minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.

2. De (vrijwillige) medewerker onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de
minderjarige in zijn waardigheid aantast.

3. De (vrijwillige) medewerker dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan
functioneel noodzakelijk is.

4. De (vrijwillige) medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten
opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen
begeleider en minderjarige tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als
seksueel grensoverschrijdend gedrag.

5. De (vrijwillige) medewerker mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze
aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

6. De (vrijwillige) medewerker zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer
terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden,
zoals de kleedkamer of hotelkamer.

7. De (vrijwillige) medewerker heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen
vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op
toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.

8. Indien de (vrijwillige) medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan
melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

9. De (vrijwillige) medewerker krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid
van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de (vrijwillige) medewerker in
de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door
het bestuur aangewezen persoon.

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid onder
seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin,
opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen
wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind,
hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere
handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend
gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin
hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten
van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te
nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur
oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

3. Regels omtrent alcoholhoudende dranken en/of drugs voor (vrijwillige) medewerkers:

(Definitie: Onder ‘drugs’ worden verstaan de stimulerende, verdovende en bewustzijn veranderende
middelen zoals die opgenomen zijn in de Opiumwet. ‘Alcohol’ is een bestanddeel van
alcoholhoudende dranken en een verdovend middel dat niet valt onder de Opiumwet. ‘Sterke drank’
is een drank die voor 15 volumeprocent of meer uit alcohol bestaat).

Het gebruik en bezit van drugs op locaties van en/of tijdens activiteiten van YMCA Zutphen is
verboden.

1. Het in bezit hebben, gebruiken van of handelen in drugs is verboden op de locaties van deze
vereniging en tijdens activiteiten van deze vereniging.

2. Van (vrijwillige) medewerkers wordt verwacht dat zij drugshandel en gebruik signaleren en melden
bij het daarvoor bestemde meldpunt.

3. Er worden maatregelen getroffen richting (vrijwillige) medewerkers bij wie drugs aangetroffen
wordt of die drugs gebruiken (bijvoorbeeld melding of aangifte bij de politie).

4. Drugs wordt in beslag genomen indien deze gevonden wordt in het bezit van een (vrijwillige)
werknemer.

5. Het nuttigen van alcoholhoudende dranken is toegestaan, mits de volgende regels in acht worden
genomen.

a. De persoon in kwestie moet uiteraard volgens de wet en geldende regels alcohol mogen
bezitten en/of nuttigen.

b. Het bezit of nuttigen van sterke drank is te allen tijde verboden voor (vrijwillige) werknemers
op locaties van of tijdens activiteiten van YMCA Zutphen.

Deze gedragscode is op 01-01-2018 vastgesteld door het bestuur van YMCA Zutphen.

Plaats: ….
Datum: [datum van ondertekening]

Ondertekening vrijwilliger

 

Ondertekening bestuurder YMCA Zutphen